Bezpieczeństwo

Dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa naszych pracowników oraz wszystkich podwykonawców jest dla nas najwyższym priorytetem. Pragniemy aby każda osoba pracująca w naszym zakładzie zawsze wracała do domu zdrowa. Dlatego bardzo dużą wagę przywiązujemy do wszystkich działań zapewniających bezpieczeństwo pracownikom, takich jak identyfikowanie i zarządzanie zagrożeniami, wprowadzanie standardów i dobrych praktyk czy szkolenie pracowników. 

Na terenie Cementowni ODRA bardzo często poruszamy się pojazdami. Aby dbać o bezpieczeństwo pracowników i kierowców wprowadziliśmy zasady poruszania się pojazdów na terenie zakładu. Przed wjazdem na teren Cementowni zapoznaj się z nimi. 

 1. Na terenie Cementowni ODRA należy bezwzględnie przestrzegać ogólnych przepisów ruchu drogowego.

 2. Dopuszczalna prędkość - 15 km/h. 15km

 3. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości rejestrowane jest przez elektroniczny system pomiaru prędkości.

 4. Nakaz używania świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej podczas jazdy.

 5. Zakaz używania telefonów komórkowych podczas jazdy.

 6. Zakaz palenia wyrobów tytoniowych w pojazdach.

 7. Zabrania się zastawiania dróg pożarowych oraz wjazdów/wyjazdów do budynków przez pojazdy będące bez nadzoru.

 8. Pojazdy zostawione bez opieki powinny mieć wyłączony silnik i zaciągnięty hamulec postojowy.

 9. Zabrania się przejazdu pojazdów gąsienicowych po drogach wewnątrzzakładowych o nawierzchni bitumicznej.

 10. W trakcie przebywania kierowców na terenie cementowni ze względu m.in. na obowiązkową przerwą w prowadzeniu pojazdów (wskazania tachografu) zabronione jest spożywanie, jak również wnoszenie na teren zakładu, napojów alkoholowych i/lub innych substancji zaburzających świadomość.

  ZASADY DLA KIEROWCÓW SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

 11. Kierowcy pojazdów odbierających cement oraz dostarczających surowce i materiały produkcyjne zobowiązani są do posiadania i stosowania:

  • okularów ochronnych;
  • hełmu – kierowcy autocystern stosują hełm z paskiem podbródkowym;
  • kamizelki odblaskowej;
  • długich spodni;
  • pełnego obuwia.ochrona

   W przypadku brak w/w środków ochrony indywidualnej Cementownia ODRA uprawniona będzie do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do kierującego pojazdem w formie kary finansowej.

   Za brak kamizelki ostrzegawczej lub odzieży o wysokiej postrzegalności, hełmu, okularów oraz odpowiedniego do wymagań ubioru roboczego – 500 zł.

   Kontrolę posiadania przez kierowców środków ochrony indywidualnej mogą przeprowadzać:

  • Specjalista ds. BHP i Ppoż.;
  • Mistrz Produkcji;
  • Inspektor Nadzoru;
  • pracownik Cementowni ODRA wyznaczony przez Dyrektora Produkcji lub Dyrektora Technicznego.
 12.  Zabrania się wjeżdżania na teren zakładu kierowcom z dziećmi lub osobami postronnymi.

  ZAŁADUNEK CEMENTU

 13.  Kierowcy autocystern przed wejściem na cysternę obowiązkowo podnoszą składaną barierkę.
 14. W trakcie załadunku cementu luzem, kierujący pojazdem nie może opuścić podestu załadunkowego terminalu do czasu zakończenia załadunku.

 15. Zabrania się parkowania na placu załadunkowym bliżej niż 1,5 m od składowanych palet z cementem.

 16. Podczas załadunku cementu workowanego kierowcy zobowiązani są stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Wydziału Produkcji.

 17. Kierowcy pojazdów oczekujących na odbiór cementu workowanego nie mogą przebywać na rampie załadunkowej ani przemieszczać się samowolnie po placu załadowczym.

 18. W trakcie załadunku cementu workowanego (palety) kierowca powinien przebywać obok pojazdu, w miejscu, w którym nie będzie narażony na zagrożenia związane z załadunkiem.

  Zabronione jest przebywanie kierowcy na skrzyni pojazdu podczas załadunku.

  DOSTAWA SUROWCÓW

 19. Kierowcy w przypadku rozładunku muszą upewnić się, że nikt nie przebywa w strefie rozładunku.

 20. Zabrania się jazdy z podniesioną skrzynią po rozładunku materiału.

 21. Wyłączną odpowiedzialność za bezpieczne wykonanie wszelkich czynności związanych z wyładunkiem, w tym: podnoszenie i opuszczanie skrzyni ładunkowej, wyrównywanie pryzmy na skrzyni, oczyszczanie burt itp. ponosi kierowca.

telefon

 

 Ważne telefony