Środowisko naturalne

Rekultywacja obszarów poeksploatacyjnych

Teren dawnego wyrobiska górniczego, położony w prawobrzeżnej części miasta Opola, pomiędzy ulicami Budowlanych i Luboszycką, poddaliśmy rekultywacji. Naszym celem było przywrócenie terenom poeksploatacyjnym ich walorów przyrodniczych utraconych w wyniku działalności przemysłowej. Obszar o powierzchni 17 hektarów stał się na nowo siedliskiem wielu chronionych gatunków zwierząt i roślin.

Panorama-8

Na terenie nieczynnego już wyrobiska ODRA I żyje wiele cennych i zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków. Podlegają one prawnej ochronie na mocy Dyrektywy Siedliskowej (dyrektywa-siedliskowa (gdos.gov.pl)) oraz Dyrektywy ptasiej (EUR-Lex - 32009L0147 - EN - EUR-Lex (europa.eu)) stanowiących podstawę europejskiego systemu ochrony przyrody Natura 2000. 

Z badań przeprowadzonych przez Katedrę Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego wynika, że na terenie wyrobiska występuje aż 45 chronionych gatunków. Wśród nich znajdują się ptaki lęgowe takie jak gąsiorek, zięba, sójka, wilga, słowik rdzawy, pliszka, krzyżówka, łyska, grzywacz, dzięcioł duży, kukułka, sroka oraz ptaki nielęgowe, między innymi wróbel, mewa siwa, kormoran, rybitwa rzeczna. Najcenniejszym gatunkiem zamieszkującym tereny wyrobiska jest świergotek polny. 

Ptaki zamieszkują okoliczne zadrzewienia i szuwary okalające zbiornik wodny. 

cementownia_ptaki_03
Łyska z młodymi
cementownia_ptaki_04
Wilga zwyczajna
cementownia_ptaki_01
Dzierzba gąsiorek
cementownia_ptaki_02
Świergotek polny

Ptaki nie są jedyni mieszkańcami wyrobiska. Blisko wody i pod kamieniami zamieszkują również płazy i gady, podobnie jak ptaki objęte ochroną gatunkową. 

W ciągu słonecznych dni możemy spotkać wygrzewające się na kamieniach jaszczurki zwinki i żyworodne. Wieczorami ropucha szara wraz z żabą trawną dają koncert, któremu przysłuchuje się traszka grzebieniasta. 

Cennymi mieszkańcami wyrobiska są także nietoperze występujące aż w 3 gatunkach: nocek duży, nocek rudy i gacek brunatny. 
Ze świata owadów ważnym gatunkiem jest lecicha mała – „bajkowa” ważka, która jest umieszczona na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce.

cementownia_zwierzeta_01
Ropucha szara
cementownia_zwierzeta_02
Żaba trawna
cementownia_zwierzeta_03
Traszka grzebieniasta
cementownia_zwierzeta_04
Nocek duży
cementownia_zwierzeta_05
Gacki brunatne
cementownia_zwierzeta_06
Lecicha mała

Na terenie wyrobiska występuje aż 200 spośród 532 gatunków roślin ustępujących i rzadkich, ujętych na czerwonej liście roślin zagrożonych wyginięciem. Wśród nich jest jeden z najbardziej zagrożonych – kruszczyk błotny. Nad brzegiem zbiornika wodnego możemy odnaleźć centurię nadobną, a w samym zbiorniku wodnym unosi się rdestnica połyskująca, która wpisana została na listę zbiorowisk zagrożonych w naszym regionie. 

cementownia_rosliny_01
Kruszczyk błotny
cementownia_rosliny_02
Rdestnica połyskująca