Neutralność emisyjna

Zmniejszenie emisji CO2

shutterstock_1928699927

Jednym z najważniejszych wyzwań ostatnich lat przed przemysłem cementowym jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Jest to konieczne, aby uniknąć najpoważniejszych skutków zmiany klimatu. 

Cementownia ODRA podjęła szereg działań mających na celu ograniczenie emisji CO2, między innymi stosowanie paliw alternatywnych, zastępowanie surowców naturalnych zdekarbonizowanymi oraz zwiększenie udziału w składzie cementów składników innych niż klinkier.

 

   PALIWA ALTERNATYWNE

 


shutterstock_243275710

Emisję CO2 redukuje się zastępując paliwa kopalne paliwami zastępczymi (paliwami wtórnymi).

Spalanie paliw wtórnych stało się już powszechną praktyką pozyskiwania przez Cementownię ODRA energii do produkcji klinkieru portlandzkiego. Proces spalania pozwala w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego spalać zarówno odpady komunalne, jak i przemysłowe. Wysoka temperatura gazów w piecu dochodząca do 2000°C oraz relatywnie długi czas przebywania spalin w tej temperaturze (nie krótszy niż 10 sekund) gwarantują całkowity rozkład niebezpiecznych związków chlorowcoorganicznych. Dodatkową korzyścią jest zmniejszenie balastu deponowanego na składowiskach odpadów. 

Zwiększeni zużycia, w procesie produkcji klinkieru, paliw alternatywnych kosztem paliw kopalnych oznacza redukcję emisję CO2 oraz mniejszą ilość odpadów na składowiskach.

shutterstock_1376400425
truck
shutterstock_625974494

 

SUROWCE ZDEKARBONIZOWANE

Największym źródłem CO2 jest dekarbonizacja wapienia w piecu obrotowym. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że podstawowym tlenkiem niezbędnym do produkcji klinkieru jest CaO, który otrzymuje się w wyniku rozkładu węglanu wapnia.

Jednym ze sposobów zredukowania emisji procesowej jest zastąpienie wapienia surowcami zdekarbonizowanymi np. materiałami odpadowymi lub produktami ubocznymi innych gałęzi przemysłu (pyły żelazonośne, zaprawa cementowa odzyskiwana z odpadów rozbiórkowych, żużel, wapno odpadowe).

Zastąpienie surowców naturalnych materiałami alternatywnymi zawierającymi pierwiastek wapnia, w tym odpadami i ubocznymi produktami przemysłu oznacza mniejszą emisję, mniejszą potrzebę wydobywania kamienia i mniejszą ilość odpadów na składowiskach.

CEMENTY NISKOKLINKIEROWE

Ważnym elementem polityki środowiskowej realizowanej przez Cementownię ODRA jest zmniejszenie udziału klinkieru w cemencie poprzez zastąpienie go innym składnikiem mineralnym takim jak popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pucolana czy kamień wapienny. Ma to na celu zmniejszenie szkodliwego oddziaływania przemysłu cementowego na środowisko. Klinkier należy bowiem do materiałów, których produkcja wiąże się z emisją do atmosfery dużych ilości CO2
W związku z tym, dotychczasowe nasze działania koncentrują się przede wszystkim na zwiększeniu ilości wykorzystania paliw alternatywnych i surowców o niższej zawartości węglanów do produkcji klinkieru portlandzkiego oraz zastępowanie w coraz większym udziale klinkieru w cemencie alternatywnymi
materiałami, takimi jak granulowany żużel wielkopiecowy, popiół lotny czy kamień wapienny. 
shutterstock_1401828776

Europejski przemysł cementowy postawił sobie za cel, że do 2050 wskaźnika klinkier/cement będzie wynosił 65%, co spowoduje obniżenie całkowitej emisji o 72 kg/Mg cementu.
W 2019 roku wskaźnik klinkier/cement na świecie wynosił 75%. W Polsce był na podobnym poziomie i wynosił 74%. Cementownia ODRA osiągała już wtedy wskaźnik klinkier/cement równy 64%. 

Cementownia ODRA nie pozostaje biernym uczestnikiem klimatycznej transformacji przemysłu cementowego i dzisiaj może się pochwalić wskaźnikiem klinkier/cement równym 59,6%.  

Wykorzystanie w cemencie składników innych niż klinkier i obniżenie wskaźnika klinkier/cement oznacza mniejszą emisję.

 

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Najbardziej energochłonnymi operacjami technologicznymi podczas produkcji cementu są procesy przemiału. Aby wyprodukować 1 tonę cementu należy zmielić aż 2,6 tony różnych materiałów. Przemielane są surowce do produkcji klinkieru, paliwo technologiczne oraz cement. 
Przeciwdziałając zmianom klimatycznym oraz jej skutkom Cementownia ODRA dba także o mniejsze zużycie energii elektrycznej wykorzystując do mielenia żużla pionowy młyn rolowo-misowy. W porównaniu z konwencjonalnymi młynami kulowymi młyn pionowy zużywa jedynie 53% energii. 

Stosowanie energooszczędnych instalacji przemiału wpływa na zmniejszanie ilości emitowanego dwutlenku węgla w przeliczeniu na tonę produkowanego cementu.