Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Opole, dnia 17.05.2021r.

Zarząd Spółki działającej pod firmą Cementownia „ODRA" S.A. z siedzibą w Opolu (45-005) przy ul. Budowlanych 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000035256 (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cementowni „ODRA" S.A. z siedzibą w Opolu na dzień 25 czerwca 2021 r., na godzinę 11.00, do siedziby Spółki w Opolu przy ul. Budowlanych 9.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 8. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
 10. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipoteką na rzecz banku udzielającego kredytu inwestycyjnego.
 11. Wyrażenie zgody na obciążenie zastawem rejestrowym urządzeń Spółki, których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z kredytu inwestycyjnego.
 12. Zmiany Statutu Spółki.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Mając na względzie fakt, iż w punkcie 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowane jest podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, stosownie do art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany Statutu Spółki oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych przepisów Statutu Spółki:

 

I. Brzmienie dotychczasowe początkowej części § 5 Statutu Spółki:

    „Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:”

Proponowane brzmienie początkowej części § 5 Statutu Spółki:

    „Przedmiotem działalności Spółki jest:”

 

II. Brzmienie dotychczasowe § 8 Statutu Spółki:

    „Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela, za wyjątkiem akcji wymienionych w § 9 ust. 3.”

Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

    „Akcje Spółki są akcjami imiennymi.”

III. Brzmienie dotychczasowe § 9 Statutu Spółki:

„1. Wyemitowane akcje Spółka złoży do depozytu w wybranym przez siebie banku krajowym i spowoduje wydanie przez  ten bank akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego.

2. Świadectwo depozytowe jest dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji.

3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu. Wydawana akcja zostaje zamieniona wówczas na akcję imienną i może być zamieniona na akcję na okaziciela tylko po uprzednim złożeniu jej do depozytu, o którym mowa w ust. 1.

4. Zbycie lub zastawienie akcji może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej spółki.”

Proponowane brzmienie § 9 Statutu Spółki:

„Zbycie lub zastawienie akcji może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie pisemnej w odpowiedzi na pisemny wniosek akcjonariusza.”

 

IV. Brzmienie dotychczasowe § 9a Statutu Spółki:

„1. W przypadku złożenia do Zarządu przez akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20). Wniosek akcjonariusza powinien wskazywać serie i numer akcji, której dotyczy, oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji.

2. Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd terminie, nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawnionej do księgi akcyjnej.

3. W przypadku złożenia, w terminie wynikającym z ww. ogłoszenia, dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenie do tego dokumentu, Zarząd zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu.

4. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.

5. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ww. ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Spółka niezwłocznie umorzy dokument akcji i wyda akcjonariuszowi duplikat tego dokumentu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

6. Powyższe zasady stosuje się do odcinków zbiorowych akcji.”

Proponowane brzmienie § 9a Statutu Spółki:

„1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia w przypadku umorzenia dobrowolnego oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.”


Kontakt

tel.: +48 77 40 20 834, +48 77 40 20 828

e-mail: kmatros@odrasa.com.plelyko@odrasa.com.pl

EKO produkcja

Cementownia Odra S.A. nieustannie ogranicza swoje oddziaływanie na środowisko. Modernizacja urządzeń, zmiana technologii produkcji oraz wykorzystanie do działalności znacznych ilości odpadów przemysłowych pozwala spełniać najostrzejsze wymagania w zakresie ochrony środowiska.

więcej

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.