Zakład po modernizacji

Przeprowadzony w latach 1998-2000 proces modernizacji Cementowni „Odra” S.A. doprowadził do istotnych zmian, eliminując w bardzo znacznym stopniu jej uciążliwość dla środowiska naturalnego w zakresie powietrza atmosferycznego, hałasu i wibracji, gospodarki
wodno – ściekowej, degradacji terenów i gospodarki odpadami.

Ochrona powietrza:

 • przebudowano zakład wprowadzając od grudnia 1999 r. energooszczędną technologię produkcji cementu w miejsce przestarzałej energochłonnej – zamiast pracujących metodą „mokrą” czterech pieców obrotowych emitujących znaczne ilości pyłu pozostał jeden piec obrotowy produkujący klinkier metodą „suchą”, emitujący kilkadziesiąt razy mniejszą ilość pyłu do atmosfery;
 • zainstalowano układ do ciągłego monitorowania emisji z pieca obrotowego firmy SICK;
 • zainstalowano wysokosprawne urządzenia odpylające (elektrofiltr oraz filtry tkaninowe)
  na wszystkich nowych urządzeniach produkcyjnych, nitkach technologicznych oraz
  na układach nieodpylanych wcześniej.

Wskaźniki emisji w kg zanieczyszczenia na 1 Mg wyprodukowanego cementu w latach 1982 – 2012

 

Gospodarka wodno-ściekowa:

 • wybudowano przepompownię dla ścieków sanitarnych powstających na terenie zakładu. Umożliwiło to skierowanie ich do oczyszczalni miejskiej gwarantującej osiąganie wyższej redukcji zanieczyszczeń;
 • wyłączono z eksploatacji przestarzałą zakładową oczyszczalnię ścieków sanitarnych zlokalizowaną na terenie zalewowym nad rzeką Odrą.

Hałas i wibracje

 • wprowadzono zabezpieczenia akustyczne głównych źródeł hałasu w postaci tłumików
  oraz obudów i ekranów akustycznych ograniczając hałas przenikający z terenu zakładu
  do środowiska;
 • zakupiono i włączono do ciągłej eksploatacji dwie specjalistyczne koparki japońskiej firmy Komatsu, co pozwoliło na całkowite odstąpienie od pozyskiwania surowca z kamieniołomu metodą strzałową, eliminując w ten sposób hałas oraz drgania parasejsmiczne.

Gospodarka odpadami:

 • zgodnie z decyzjami zakład ma prawo odzyskiwać odpady, które wykorzystywane są jako dodatki do klinkieru i cementu, są to m.in. żużle wielkopiecowe, gipsy, itp.;
 • zakład prowadzi segregację odpadów;
 • wytwarzane odpady odbierane są przez odpowiednie, uprawnione do odbioru odpadów jednostki zewnętrzne.